Kovács István: nyugalom és méltóság

Dalest, Óbudai Társaskör, 2012.02.10.

Zongorán közreműködött: Kincses Margit

 

Aho­gyan már a kezdő Brahms-vá­lo­ga­tás előadásával vi­lá­gos­sá tet­te, a dal­éne­kes Ko­vács először is tech­ni­ka­i­lag tö­ké­le­te­sen ural­ma alatt tart­ja re­mek hang­anya­gát: az alap­já­ban sö­tét, tö­mör és nagy vivőerejű han­got tetszőleges fi­nom­ság­gal tud­ja ke­zel­ni, kar­csú­sá­gát meg tud­ja őrizni, dal­lam­for­má­ló ér­zé­ke kitűnő, s a vo­nal szép­sé­gét sem­mi­lyen za­va­ró tényező – vas­ta­gí­tás, túl­zott vibrató – nem ve­szé­lyez­te­ti. Rá­adá­sul mi­köz­ben egyfelől ének­lé­sé­nek nem csu­pán a di­na­mi­kai, de az emo­ci­o­ná­lis te­her­bí­rá­sa is fi­gye­lem­re mél­tó, előadásában min­dig van va­la­mi­faj­ta rá jellemző mél­tó­ság, mély­sé­ges nyu­ga­lom. A rú­tat, a torzat is úgy tud­ja ki­fe­jez­ni, hogy ő ma­ga so­ha­sem tor­zul.

Malina János (Muzsika; 2012 április)

Listen

Se vuol ballare

Schubert: Aufenthalt

Verdi: Ernani

Watch

Copyright © Istvan Kovacs, All Rights Reserved | site by solteszszilvi